martes, 22 de enero de 2013

Manifesto da Plataforma 22 de xaneiro de 2013

POLA INTEGRACIÓN NA UNIVERSIDADE DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES O 1 DE XULLO DE 2013

En febreiro de 2012 varias sentenzas do Tribunal Supremo deixaban a miles de alumnos e alumnas de todo o Estado nunha situación de absoluta indefensión por canto se lles privaba da titulación na que se matricularan no curso escolar 2010-2011. As sentenzas do Supremo establecían que os títulos aos que conducen as ensinanzas artísticas superiores (EEAASS) non poden ter a denominación de “Grao”, ao ser un “título superior equivalente a Grao”.

As sentenzas do Tribunal Supremo viñan mostrar o estado de precariedade das EEAASS, que se imparten en centros que a todos os efectos son institutos de educación secundaria, e de igual consideración goza o seu alumnado, profesorado, infraestruturas, dotacións e recursos. Dáse así o paradoxo de que unhas ensinanzas integradas no Espazo Europeo de Educación Superior se sitúen nun marco académico que en ningún caso conta cun estatuto superior, un feito que tamén impide que os titulados e tituladas en EEAASS poidan continuar estudos de posgrado  nas áreas de coñecemento propias das mesmas.

Diante desa situación de indefensión do alumando e de precariedade das ensinanzas, con data do 15 de marzo de 2012 constituíse en Pontevedra a Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade, que, recollendo o sentir unánime do sector, vén desde entón desenvolvendo accións diversas para lograr a plena integración das EEAASS na universidade a través dun período previo de adscrición que permita adecuar esa integración ás características e especificidades das ensinanzas.

Considerando que a Lei Orgánica de Educación (LOE), a Lei Orgánica de Universidades (LOU), e mesmo o anteproxecto de Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) contemplan a posibilidade de que as Comunidades Autónomas e as Universidades poidan establecer convenios para a organización das EEAASS no seu ámbito competencial, a Plataforma solicita se poñan en marcha os mecanismos necesarios para que con data do 1 de xullo de 2013 os centros que imparten as ensinanzas superiores de Arte Dramática, Conservación e Restauración de Bens Culturais, Música, e outras que se queiran considerar, se adscriban a universidade, para que o alumnado que no curso escolar 2013-2014 remata os seus estudos de grao poida finalmente obter esa titulación e non outra similar ou equivalente. A adscrición debe supoñer, de igual modo, o inicio dun proceso aberto de negociación que permita a integración plena das EEAASS na universidade nun prazo razoable.

A Plataforma entende que esta situación das EEAASS afecta gravemente ao proceso de consolidación dunhas ensinanzas estratéxicas para o tecido creativo e produtivo de Galicia, e reclama igualmente das administracións públicas un plan de dignificación e financiamento específico para as EEAASS, coa finalidade de dotar aos centros das infraestruturas, equipamentos e recursos necesarios para o cumprimento das súas funcións nos planos da docencia e da investigación, e para que poidan cumprir con criterios de calidade e excelencia o seu rol no proceso de vertebración dunha economía creativa, sostible e vizosa.


Asemblea de alumnas  e alumnos do CSM de A Coruña
Asemblea de alumnas e alumnos do ECRBC de Galicia
Asociación de alumnos e alumnas do CSM de Vigo
Asociación de alumnos e alumnas da ESAD de Galicia
Asociación de Titulados en Estudos Superiores de Arte Dramática de Galicia

Conservatorio Superior de Música de Vigo
Conservatorio Superior de Música de A Coruña
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de Galicia

CIG Ensino, Confederación Intersindical Galega
Comisións Obreiras. Federación do Ensino de Galicia
FETE-UGT Galicia.
STEG, Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia  

No hay comentarios:

Publicar un comentario