miércoles, 19 de marzo de 2014

Sinaturas pola integración das ensinanzas artísticas superiores na Universidade

A Asemblea Aberta pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade pon en marcha unha campaña de recollida de sinaturas coa finalidade de demandar a adscrición inmediata das EEAASS á universidade.
Por unha causa xusta, asina:

sábado, 15 de marzo de 2014

Creada unha asemblea cidadá en favor da integración das ensinanzas artísticas superiores na UNIVERSIDADE

A publicación recente en El País, edición galega, dunha noticia en relación coa situación das ensinanzas artísticas superiores, e os prexuízos que tal situación causa ao alumnado, xunto coa información contraditoria que se fixo pública os días 5 e 6 de marzo, e que se comenta nunha entrada que se pode encontrar neste blog, provocou unha considerable inquietude entre moitas persoas preocupadas pola situación das ensinanzas artísticas superiores, que decidiron convocar unha xuntanza no Milladoiro, nos locais de Nova Escola Galega.  

A súa intención é a de actuar coma un verdadeiro amilladoiro de vontades, á vista do comunicado que nos fan chegar no que solicitan a súa incorporación á Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no sistema universitario de Galicia. A nova aparece recollida en diferentes medios de comunicación como Praza pública, Sermos Galiza ou La Voz de Galicia. Visitar esas páxinas, darlle un "góstame" á noticia, votar por ela ou deixar un comentario tamén é importante. 

Dámoslle a benvida a esta valente iniciativa cidadá constituída en Asemblea Aberta e publicamos o seu comunidado:


ASEMBLEA ABERTA POLA INTEGRACIÓN DOS
DE CENTROS DE ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
DE GALICIA NA UNIVERSIDADE

Ás 10: 30 da mañá do día de hoxe, 15 de marzo de 2014, tivo lugar nos locais de Nova Escola Galega, sitos en Milladoiro Novo, Concello de Ames, o acto de constitución da Asemblea Aberta cidadá pola integración das ensinanzas artísticas superiores no sistema universitario galego.

Na dita asemblea cidadá participan persoas que demandan a converxencia real con Europa no que afecta á ordenación das ensinanzas artísticas superiores, pois coa excepción do que acontece en países como Italia ou España, en toda Europa, e en todo o mundo, as ensinanzas superiores de Arte dramática, Conservación e restauración de bens culturais, Danza, Deseño, ou Música, están integradas, ou están adscritas, ao sistema universitario de cada país. Son, en consecuencia, ensinanzas universitarias de pleno dereito. Entenden igualmente que non se xustifica que non se adscriban e integren na universidade os centros de ensinanzas artísticas superiores, mentres universidades privadas ofrecen graos e posgraos nas mesmas ensinanzas, xerando así un prexuízo, e unha discriminación negativa, ao alumnado que aposta pola oferta formativa dos centros públicos.

Se ben o Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, sitúa o Título de Grao Universitario e o Título Superior de Ensinanzas Artísticas Superiores no nivel 2 de cualificación, cómpre lembrar que a equiparación ou equivalencia de nivel dos títulos en España non implica equivalencia ou equiparación de títulos a nivel Europeo, pois non se trata dunha norma europea senón española. Tamén se lembra que todos os títulos de ensinanzas artísticas superiores que se outorgan en Europa, agás España ou Italia, en tanto títulos universitarios, levan a denominación de “Bachelor of arts”, que non poderán levar os títulos superiores en España, en tanto non son graos senón un “Higher Diploma”, denominación que pode xerar a confusión e mesmo unha equiparación inicial cos títulos de Grao Superior en Formación Profesional.

Esta situación de non equivalencia automática de titulación, que si teñen os graos co seu suplemento europeo ao título, pode ser especialmente prexudicial para o alumnado deste país, pois obrigará aos titulados superiores, como xa vén acontecendo cos actuais títulos superiores LOXSE, a validar os seus títulos, sexa en España, sexa en Europa, para obter un Bacherlor of Arts. Acontece isto nun momento en que a procura de emprego adquire unha dimensión transnacional, razón pola que se creou, precisamente, o Espazo Europeo de Educación Superior, para facilitar o tránsito das persoas en procura de oportunidades.

Estamos ante un proceso que, amais da perda de tempo (un ano escolar no mellor dos casos), implica sempre o pagamento de taxas por recoñecemento de créditos, matrícula e continuación de estudos. Na actualidade universidades privadas en España xa ofertan esa posibilidade de conversión de título superior en grao a prezos ben superiores a 5.000,00 Euros. 

Por outra banda, non se entende que, despois da integración na universidade doutras ensinanzas superiores, se deixen fóra da mesma as artísticas superiores, tendo en conta que ese proceso de adscrición e posterior integración non coñece máis que beneficios para o alumnado, o profesorado, os centros, a sociedade, e para a lexitimación e mellora das ensinanzas e das profesións que lles son propias.

Por esa e outras razóns as persoas reunidas nesta Asemblea Aberta deciden, amais de solicitar a súa incorporación ás Plataformas Galega e Estatal para a integración na universidade das ensinanzas artística superiores, iniciar campañas de recollida de sinaturas e de sensibilización da opinión pública, solicitar entrevistas coas autoridades académicas e outras institucións, e poñer en marcha cantas medidas estimen oportunas na resolución dun problema estritamente académico,  SUBSCRIBIR  a que denominan:

DECLARACIÓN DE MILLADOIRO

Os que subscriben a presente, diante do proceso de retroceso que están a padecer as ensinanzas artísticas superiores a causa do tratamento “especial” que veñen sufrindo ao longo da súa historia, e coa finalidade de facilitar a súa converxencia real no Espazo Europeo de Educación Superior e a súa incorporación ao Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, tal e como establece a lexislación vixente,

RECLAMAN das administracións públicas con competencias e responsabilidades en educación, a publicación dunha norma que con carácter xeral estableza os criterios para a adscrición dos centros superiores de ensinanzas artísticas á universidade e que permita que nun período razoable de tempo eses centros se poidan integrar plenamente no sistema universitario, mantendo en todo caso as súas singularidades como ensinanzas artísticas.

Para iso entendemos que a dita norma debe contemplar:

1.  O procedemento para que os centros certifiquen as actuais titulacións como graos a través da universidade á que se adscriban, de xeito que o alumnado que iniciou os seus estudos no curso 2010-2011, e o que se matriculou en cursos posteriores, obteña unha titulación universitaria de Grao.
2.  O procedemento para que os centros poidan presentar, a través da universidade á que estean adscritos, estudos de posgrao, incluíndo máster universitario e doutorado, nas especialidades propias.
3.  O recoñecemento do alumnado dos centros superiores de ensinanzas artísticas como alumnado universitario, a todos os efectos.
4.   A posta en marcha dun plan de promoción da investigación nos centros superiores de ensinanzas artísticas, que permita así o desenvolvemento da carreira investigadora das graduadas e graduados. 
5. A posta en marcha dun plan de financiamento que permita a mellora de instalacións, equipamentos e infraestruturas dos centros superiores de ensinanzas artísticas, e a provisión dos recursos humanos necesarios.


jueves, 6 de marzo de 2014

Regreso al pasado. El silencio de los corderos degradados

Hay que leer con atención las noticias que se están produciendo en relación con la cuestión del "grado" para las enseñanzas artísticas, pues la situación no ha cambiado aunque algunas notas de prensa salidas de algún gabinete quieran hacer pasar por verdad lo que no lo es:


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/03/06/educacion-da-nivel-grado-ensenanzas-artisticas/0003_201403G6P29991.htm

Afortunadamente la prensa sabe que una cosa es lo que dice el Ministerio y otra cosa lo que pone el Boletín Oficial del Estado y lo que demanda la Plataforma: adscripción a la universidad como única vía para tener un GRADO.


El Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su preámbulo que:

Finalmente, se aprovecha la modificación del anexo del mencionado Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, para dar cumplimiento a la jurisprudencia asentada por la Sala 3.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en numerosas sentencias que anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En consecuencia, se sustituye la alusión en el anexo al «Título de Graduado de las enseñanzas artísticas superiores» por la de «Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores».


Es decir, volvemos a la LOGSE, y a las equivalencias, a todos los efectos, y eso sí, en el ámbito de las titulaciones, pues en todo lo demás, después de 24 años seguimos en Secundaria. Mientras en comunidades autónomas como Andalucía y Galicia no cesan las acciones para conseguir la adscripción a la universidad, otras comunidades dan por bueno el triunfalismo del Ministerio que acaba de retrotraer las enseñanzas artísticas a 1990, y a la LOGSE. 

Pasados 24 años todo sigue igual, y no se ha avanzado un paso, pese a lo que auguraban todos aquellos que negaban cualquier posibilidad de aproximación y entendimiento con la universidad y prometían un espacio propio para las Enseñanzas Artísticas. El BOE del pasado 5 de marzo publica el decreto que sitúa las enseñanzas artísticas superiores en el nivel 2 del MECES, equiparando titulo superior a grado, pero nada más. 

Pues una equiparación es una equivalencia, y que sólo es válida en España. Como decía Jordi Font el vino es vino y el pan es pan, aunque ambos puedan ser alimentos.

Pero quedan muchas otras cosas, pues no estamos ante una cuestión nominal: estatuto del alumnado, estatuto del profesorado, equipamiento y dotación de centros, posgrado con doctorado, investigación, becas de estudio, recursos educativos... Todo aquello en lo que no somos ni seremos nunca equivalentes. La convergencia con Europa, en definitiva, y con el mundo, para dejar de ser un endemismo.

Y es que desde la LOGSE la única equivalencia está en el título, en nada más. Y quien quiera un título de grado que vaya a una universidad privada y pague la convalidación.

Y mientras se perpetra este regreso al pasado, los corderos callan, degradados.

Estamos calentando motores y sumando apoyos para organizar una fiesta en Madrid.
Nos vemos en Madrid.

lunes, 3 de marzo de 2014

Loitando polo grao.... / Luchando por el grado.... Let's University


Na edición de hoxe de El País aparece un interesante artigo no que se analiza a situación das artísticas superiores. Visita a páxina, e pide aos teus amigos/as que tamén o fagan. Hai que convertela nun trending topic, para demostrar que existimos. Segue o elo, fai cadea... Let's University.


En la edición de Galicia de El País aparece un interesante artículo en el que se analiza la situación de las artísticas superiores. Visita la página, y pide a tus amigos/as que lo hagan. Hay que convertir la noticia en un trending topic, para demostrar que existimos. Sigue el enlace, haz cadena... Let's University.


miércoles, 26 de febrero de 2014

Degradados, devaluadas, defraudados, ESTAFADAS


Noticia de una llamada de teléfono, de una queja, de un grito de impotencia, trasladado a comentario, que los administradores de este blog trasladan a la esfera pública, para conocimiento de quien quiera oír y entender.

Actualizamos información: nos llegan noticias de otros casos similares que se estarían dando en algunas enseñanzas artísticas superiores, lo que pondría de manifiesto el desamparo de nuestro alumnado y el hecho de que en España se legisle contra los naturales del país, como ya nos dice Bruselas en relación con el "céntimo sanitario". Es cierto, lo es, que el título superior está en el nivel 2 en el Marco Europeo de Cualificaciones, con el título de grado, pero el que estén juntos no implica que sean equivalentes. Por eso, insistimos: 

Equivalentes a todos los efectos, pero previo paso por caja

Males de muchos, negocio de unos pocos...

Una familia de Orense, cuya hija está a punto de terminar sus estudios superiores de música en Galicia (que ya no son Grado), se presenta a una prueba, que aprueba, para seguir estudios en una prestigiosa escuela de música de Londres, cuyos títulos valida una universidad de la ciudad (ojo).

Sabedora de que los títulos no son tan equivalentes como dice la norma que son, y menos en Europa, conocedores de que muchos titulados superiores en música han tenido que cursar años complementarios en Europa para ver reconocidos sus títulos bien poco equivalentes, y deseosos de aprovechar esa oportunidad para continuar estudios, la familia imagina una solución para obtener un BA, un grado, un Bachelor of Arts, un título europeo, vaya. 

Contactan con una universidad privada que les ofrece una magnífica solución. A saber. Una vez la chica finalice sus estudios en Galicia, se matricula en esa universidad privada, le hacen un plan de convalidaciones ad hoc, y en un año tiene su BA.

Eso sí, después de pagar más de 3.500 Euros en convalidaciones y matrículas, e invertir un año más en formación.

Conclusión: el tránsito de título superior a título de grado puede salir por 3.000,00 Euros, aunque la cantidad pueda ser bastante mayor según los casos. Pura equivalencia..., a todos los efectos.

Esta situación la están padeciendo ya alumnos y alumnas que fueron degradados en enero de 2012 sin que hasta la fecha no se haya hecho otra cosa que retrotraer la situación a lo establecido por la LOGSE, que confirma la LOE y reconfirma la LOMCE, con el silencio cómplice de tantos y tantas. 

Y todos tan felices y tan contentos, porque España es diferente, que para eso seguimos anclados en el siglo XIX.

Hasta cuando? Nunca jamás un problema tuvo una solución más fácil. Lo decía así el PP en su programa electoral de 2008: Posibilitaremos la incorporación de las enseñanzas artísticas superiores a la universidad, de acuerdo con el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (página 157).

¡Nos vemos en Madrid!

Let's University!!!

viernes, 14 de febrero de 2014

Nos vemos en Madrid. Enseñanzas artísticas superiores a la universidad, ¡ya!


Enseñanzas artísticas superiores: Universidad ya!!!

Nos vemos en Madrid, de nuevo, para luchar, para ganar, en beneficio de todas y de todos.

MF Vieites


For the times they are a-changin', Bob Dylan


Con la publicación de la LOMCE, empezarán a aparecer en las Comunidades Autónomas los Decretos que regulen el currículo de las enseñanzas artísticas superiores, y en ellos se establecerá que el título que habrán de obtener quienes cursen los estudios que cada Decreto regule será el de “titulado superior” en…. En ningún caso graduado. Y con ello nuestros peores temores se harán realidad: seguimos en secundaria y seguimos degradados.

Infelizmente tampoco han llegado las supuestas “ventajas” que habrían de derivarse del RD 1614/2009: nuevo reglamento para los centros, nuevos derechos para el alumnado, nuevo estatuto para el profesorado, másteres y doctorados, investigación, dotaciones, infraestructuras, o personal de administración y servicios. Seguimos donde estábamos: “equivalentes” a efectos académicos en titulación… y en nada más. [En la entrada siguiente del blog encontrarás información valiosa en torno al asunto. Está en gallego pero lo entenderás.]

Pero ya señalamos en su día que esa nueva equivalencia es más ficticia que real por cuanto el título que recibirá el alumnado que finalice sus estudios en junio de 2014 no es, en ningún caso, un BA, sino más bien un Higher Diploma, por mucho que figure en el nivel 2 en el Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior. Los “Titulados Superiores” en Música podrían relatar mil y una peripecias en relación con la supuesta equivalencia de sus títulos en Europa, como se detalla en una entrada de este blog, más abajo.

Ahora bien, los problemas padecidos con la denominación de grado podrían volver a repetirse con el famoso “master artístico” que, en ningún caso, es un master universitario con lo que no está claro que el haberlo cursado permita acceder a un programa de doctorado, pues como señala la legislación vigente (Real Decreto 99/2011, de 28 de enero), en su artículo 6. 1, “Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario”. En otros supuestos, explicados en 6.2, en ningún caso se habla del “Master artístico”. 

Véase dónde lo sitúa la ANECA, con otros másteres realmente curiosos, no con los universitarios. Pues la ANECA, como es natural, VERIFICA lo que sea. (OJO, lo "nuestro" está al final de la página a la que lleva el enlace.) 

Otro tanto ocurre con las “universidades de las artes”, los “institutos superiores” u otras denominaciones con las que se ha querido proponer la idea de un “ecosistema” propio para las enseñanzas artísticas con un carácter similar al universitario. Quienes defienden esa opción, que defendimos en su día, olvidan que para crear una universidad en España hay que seguir la norma existente, y que no es otra que la Ley Orgánica de Universidades. El ISEA de la Comunidad Valenciana ha demostrado que esas instituciones acaban siendo unidades de supervisión de centros. Nada más, y mucho menos.

Es curioso comprobar que en el universo mundo las enseñanzas artísticas superiores forman parte de la oferta universitaria, adscrita o integrada, sin que ello afecte la calidad de las enseñanzas o la dimensión creativa e investigadora de los centros. Entre 2004 y 2005 la Central School of Speech and Drama de Londres se integró en la University of London, y en pocos años su oferta educativa se ha cuatriplicado y la calidad de la misma aumenta de forma exponencial, como también aumentan los índices de satisfacción de su alumnado y profesorado.

Hay, bien es cierto, cosas que preocupan y con razón. Son dos: las ratio alumnado/profesorado, y la autonomía de los centros y de sus enseñanzas. Pero esas dos cuestiones tienen solución a poco que se sepa negociar, porque conviene no olvidar que la Declaración de Bolonia en ningún caso proponía la masificación, sino todo lo contrario, una educación más personalizada, con lo que se podría decir que los centros que ofrecen enseñanzas artísticas superiores son los que más y mejor cumplen los principios de esa Declaración. La autonomía de los centros se podría lograr mediante la agrupación de los ya existentes por especialidades de estudio, y la creación de departamentos para cada una de las especialidades. Por fortuna hay mucho camino andado, y ahí tenemos el ejemplo de los Institutos Superiores de Educación Física. En cuanto al profesorado, la casuística es conocida: integración en cuerpos universitarios o permanencia en la escala actual hasta la jubilación. Las ventajas para el alumnado son evidentes: oferta educativa completa de grado a doctorado, residencias, becas, bolsas de investigación, recursos en los centros…

No se trata ahora de buscar culpables a esta situación agónica que padecemos. Más bien se trata de buscar soluciones, y tal vez lo mejor sea buscar ejemplos en nuestro entorno. Y por eso la adscripción a la universidad sea la mejor solución, sea porque esa adscripción culmine en una posterior integración, sea como solución permanente.

La Ley Orgánica de Universidades ya contempla esta posibilidad, pero bueno sería trasladarle al Ministerio algunas cuestiones de especial calado, para la promulgación de una norma básica que regule en todo el Estado la adscripción y que contemple, cuando menos que:

  • El alumnado de los centros tendrá la consideración de alumnado universitario a todos los efectos.
  • Los centros someterán a verificación los títulos en vigor a través de la universidad a la que estén adscritos, para su inscripción como grados.
  • Los centros podrán presentar a través de la universidad a la que estén adscritos memorias de verificación para la implantación de estudios de postgrado.
  • Los centros podrán ofrecer programas de doctorado en el marco de la universidad a la que estén adscritos, vinculados con los estudios de posgrado.
  • Se crearán las áreas de conocimiento que correspondan, al objeto de la adscripción del profesorado a las mismas: teatro, danza, interpretación musical, conservación y restauración, diseño… Para los efectos de la organización académica en cada centro existirá un departamento con la denominación que proceda en cada caso.
  • Las Comunidades Autónomas y el Ministerio procederán a concluir de oficio como instituciones de investigación a los centros superiores de enseñanzas artísticas, y al profesorado que cumpla los requisitos pertinentes.
  • La ANECA y las agencias autonómicas establecerán el procedimiento para que el profesorado doctor de los centros superiores de enseñanzas artísticas pueda solicitar y consolidar sexenios de investigación, hasta un máximo de tres, para los efectos de dirección de tesis doctorales, programas de doctorado y equipos de investigación. Es éste un capítulo importante en función de lo que establece la actual legislación y que dificulta el que el profesorado no universitario y sin sexenios (pues no puede solicitarlos) pueda dirigir tesis, programas o equipos.
  • Las comunidades autónomas procederán a convocar concursos específicos para la creación de grupos de investigación en los centros superiores de enseñanzas artísticas, en un número suficiente.
Y todo eso, y muchas otras cosas (derechos del alumnado, recursos de los centros…, que ya señalamos más arriba), se podrían negociar con el Ministerio a poco que en toda España fuésemos capaces de generar un movimiento de convergencia y concertación en el que tuviésemos presente que lo que nos une es mucho más de lo que nos separa.

Dos años después de aquél “¡Nos vemos en Madrid!” que permitió conformar una Plataforma abierta, a la que se sumaron 10 centros (que decidieron debatir esta cuestión abiertamente en claustros y consejos escolares), asociaciones de alumnado, sindicatos y asociaciones profesionales, tal vez sea el momento de dar un nuevo empujón, pues no debemos olvidar que aquel movimiento logró ser un interlocutor ante el Ministerio que, en atención a sus propuestas, introdujo en la LOMCE y en el artículo 58, un apartado que puede permitirnos salir del túnel:

«7. Las Administraciones educativas podrán adscribir centros de Enseñanzas Artísticas Superiores mediante convenio a las Universidades, según lo indicado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Dos años después de aquél “¡Nos vemos en Madrid!” tal vez halla llegado el momento de intentar sumar nuevos apoyos toda vez que dos años después nada ha cambiado y todo anuncia que nada habrá de cambiar.

¿Nos vemos en Madrid?

Anímate a venir.

Los que apostamos por la adscripción + integración como única salida viable, una vez más estaremos allí, defendiendo aquello en lo que creemos, pero, sobre todo, aquello que han decidido libremente las comunidades educativas que representamos y/o de las que formamos parte, y también porque queremos estar a la altura de lo que los tiempos nos demandan y abandonar de una vez por todas esa pasión tan española por el “endemismo”, por caminar al revés, en la dirección contraria, y es que tantas y tantas escuelas superiores como hay en el mundo no pueden estar equivocadas en su vinculación a la universidad. Decía Heródoto en el inicio de su Historia:

En lo que sigue Heródoto de Halicarnaso expone el resultado de sus investigaciones, para evitar que con el tiempo caiga en el olvido lo ocurrido entre los hombres…

Pues eso, atrévete a ser historia,

Nos vemos en Madrid.
¡Universidad ya!