miércoles, 19 de marzo de 2014

Sinaturas pola integración das ensinanzas artísticas superiores na Universidade

A Asemblea Aberta pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade pon en marcha unha campaña de recollida de sinaturas coa finalidade de demandar a adscrición inmediata das EEAASS á universidade.
Por unha causa xusta, asina:

sábado, 15 de marzo de 2014

Creada unha asemblea cidadá en favor da integración das ensinanzas artísticas superiores na UNIVERSIDADE

A publicación recente en El País, edición galega, dunha noticia en relación coa situación das ensinanzas artísticas superiores, e os prexuízos que tal situación causa ao alumnado, xunto coa información contraditoria que se fixo pública os días 5 e 6 de marzo, e que se comenta nunha entrada que se pode encontrar neste blog, provocou unha considerable inquietude entre moitas persoas preocupadas pola situación das ensinanzas artísticas superiores, que decidiron convocar unha xuntanza no Milladoiro, nos locais de Nova Escola Galega.  

A súa intención é a de actuar coma un verdadeiro amilladoiro de vontades, á vista do comunicado que nos fan chegar no que solicitan a súa incorporación á Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no sistema universitario de Galicia. A nova aparece recollida en diferentes medios de comunicación como Praza pública, Sermos Galiza ou La Voz de Galicia. Visitar esas páxinas, darlle un "góstame" á noticia, votar por ela ou deixar un comentario tamén é importante. 

Dámoslle a benvida a esta valente iniciativa cidadá constituída en Asemblea Aberta e publicamos o seu comunidado:


ASEMBLEA ABERTA POLA INTEGRACIÓN DOS
DE CENTROS DE ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
DE GALICIA NA UNIVERSIDADE

Ás 10: 30 da mañá do día de hoxe, 15 de marzo de 2014, tivo lugar nos locais de Nova Escola Galega, sitos en Milladoiro Novo, Concello de Ames, o acto de constitución da Asemblea Aberta cidadá pola integración das ensinanzas artísticas superiores no sistema universitario galego.

Na dita asemblea cidadá participan persoas que demandan a converxencia real con Europa no que afecta á ordenación das ensinanzas artísticas superiores, pois coa excepción do que acontece en países como Italia ou España, en toda Europa, e en todo o mundo, as ensinanzas superiores de Arte dramática, Conservación e restauración de bens culturais, Danza, Deseño, ou Música, están integradas, ou están adscritas, ao sistema universitario de cada país. Son, en consecuencia, ensinanzas universitarias de pleno dereito. Entenden igualmente que non se xustifica que non se adscriban e integren na universidade os centros de ensinanzas artísticas superiores, mentres universidades privadas ofrecen graos e posgraos nas mesmas ensinanzas, xerando así un prexuízo, e unha discriminación negativa, ao alumnado que aposta pola oferta formativa dos centros públicos.

Se ben o Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, sitúa o Título de Grao Universitario e o Título Superior de Ensinanzas Artísticas Superiores no nivel 2 de cualificación, cómpre lembrar que a equiparación ou equivalencia de nivel dos títulos en España non implica equivalencia ou equiparación de títulos a nivel Europeo, pois non se trata dunha norma europea senón española. Tamén se lembra que todos os títulos de ensinanzas artísticas superiores que se outorgan en Europa, agás España ou Italia, en tanto títulos universitarios, levan a denominación de “Bachelor of arts”, que non poderán levar os títulos superiores en España, en tanto non son graos senón un “Higher Diploma”, denominación que pode xerar a confusión e mesmo unha equiparación inicial cos títulos de Grao Superior en Formación Profesional.

Esta situación de non equivalencia automática de titulación, que si teñen os graos co seu suplemento europeo ao título, pode ser especialmente prexudicial para o alumnado deste país, pois obrigará aos titulados superiores, como xa vén acontecendo cos actuais títulos superiores LOXSE, a validar os seus títulos, sexa en España, sexa en Europa, para obter un Bacherlor of Arts. Acontece isto nun momento en que a procura de emprego adquire unha dimensión transnacional, razón pola que se creou, precisamente, o Espazo Europeo de Educación Superior, para facilitar o tránsito das persoas en procura de oportunidades.

Estamos ante un proceso que, amais da perda de tempo (un ano escolar no mellor dos casos), implica sempre o pagamento de taxas por recoñecemento de créditos, matrícula e continuación de estudos. Na actualidade universidades privadas en España xa ofertan esa posibilidade de conversión de título superior en grao a prezos ben superiores a 5.000,00 Euros. 

Por outra banda, non se entende que, despois da integración na universidade doutras ensinanzas superiores, se deixen fóra da mesma as artísticas superiores, tendo en conta que ese proceso de adscrición e posterior integración non coñece máis que beneficios para o alumnado, o profesorado, os centros, a sociedade, e para a lexitimación e mellora das ensinanzas e das profesións que lles son propias.

Por esa e outras razóns as persoas reunidas nesta Asemblea Aberta deciden, amais de solicitar a súa incorporación ás Plataformas Galega e Estatal para a integración na universidade das ensinanzas artística superiores, iniciar campañas de recollida de sinaturas e de sensibilización da opinión pública, solicitar entrevistas coas autoridades académicas e outras institucións, e poñer en marcha cantas medidas estimen oportunas na resolución dun problema estritamente académico,  SUBSCRIBIR  a que denominan:

DECLARACIÓN DE MILLADOIRO

Os que subscriben a presente, diante do proceso de retroceso que están a padecer as ensinanzas artísticas superiores a causa do tratamento “especial” que veñen sufrindo ao longo da súa historia, e coa finalidade de facilitar a súa converxencia real no Espazo Europeo de Educación Superior e a súa incorporación ao Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, tal e como establece a lexislación vixente,

RECLAMAN das administracións públicas con competencias e responsabilidades en educación, a publicación dunha norma que con carácter xeral estableza os criterios para a adscrición dos centros superiores de ensinanzas artísticas á universidade e que permita que nun período razoable de tempo eses centros se poidan integrar plenamente no sistema universitario, mantendo en todo caso as súas singularidades como ensinanzas artísticas.

Para iso entendemos que a dita norma debe contemplar:

1.  O procedemento para que os centros certifiquen as actuais titulacións como graos a través da universidade á que se adscriban, de xeito que o alumnado que iniciou os seus estudos no curso 2010-2011, e o que se matriculou en cursos posteriores, obteña unha titulación universitaria de Grao.
2.  O procedemento para que os centros poidan presentar, a través da universidade á que estean adscritos, estudos de posgrao, incluíndo máster universitario e doutorado, nas especialidades propias.
3.  O recoñecemento do alumnado dos centros superiores de ensinanzas artísticas como alumnado universitario, a todos os efectos.
4.   A posta en marcha dun plan de promoción da investigación nos centros superiores de ensinanzas artísticas, que permita así o desenvolvemento da carreira investigadora das graduadas e graduados. 
5. A posta en marcha dun plan de financiamento que permita a mellora de instalacións, equipamentos e infraestruturas dos centros superiores de ensinanzas artísticas, e a provisión dos recursos humanos necesarios.


jueves, 6 de marzo de 2014

Regreso al pasado. El silencio de los corderos degradados

Hay que leer con atención las noticias que se están produciendo en relación con la cuestión del "grado" para las enseñanzas artísticas, pues la situación no ha cambiado aunque algunas notas de prensa salidas de algún gabinete quieran hacer pasar por verdad lo que no lo es:


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/03/06/educacion-da-nivel-grado-ensenanzas-artisticas/0003_201403G6P29991.htm

Afortunadamente la prensa sabe que una cosa es lo que dice el Ministerio y otra cosa lo que pone el Boletín Oficial del Estado y lo que demanda la Plataforma: adscripción a la universidad como única vía para tener un GRADO.


El Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su preámbulo que:

Finalmente, se aprovecha la modificación del anexo del mencionado Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, para dar cumplimiento a la jurisprudencia asentada por la Sala 3.ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en numerosas sentencias que anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En consecuencia, se sustituye la alusión en el anexo al «Título de Graduado de las enseñanzas artísticas superiores» por la de «Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores».


Es decir, volvemos a la LOGSE, y a las equivalencias, a todos los efectos, y eso sí, en el ámbito de las titulaciones, pues en todo lo demás, después de 24 años seguimos en Secundaria. Mientras en comunidades autónomas como Andalucía y Galicia no cesan las acciones para conseguir la adscripción a la universidad, otras comunidades dan por bueno el triunfalismo del Ministerio que acaba de retrotraer las enseñanzas artísticas a 1990, y a la LOGSE. 

Pasados 24 años todo sigue igual, y no se ha avanzado un paso, pese a lo que auguraban todos aquellos que negaban cualquier posibilidad de aproximación y entendimiento con la universidad y prometían un espacio propio para las Enseñanzas Artísticas. El BOE del pasado 5 de marzo publica el decreto que sitúa las enseñanzas artísticas superiores en el nivel 2 del MECES, equiparando titulo superior a grado, pero nada más. 

Pues una equiparación es una equivalencia, y que sólo es válida en España. Como decía Jordi Font el vino es vino y el pan es pan, aunque ambos puedan ser alimentos.

Pero quedan muchas otras cosas, pues no estamos ante una cuestión nominal: estatuto del alumnado, estatuto del profesorado, equipamiento y dotación de centros, posgrado con doctorado, investigación, becas de estudio, recursos educativos... Todo aquello en lo que no somos ni seremos nunca equivalentes. La convergencia con Europa, en definitiva, y con el mundo, para dejar de ser un endemismo.

Y es que desde la LOGSE la única equivalencia está en el título, en nada más. Y quien quiera un título de grado que vaya a una universidad privada y pague la convalidación.

Y mientras se perpetra este regreso al pasado, los corderos callan, degradados.

Estamos calentando motores y sumando apoyos para organizar una fiesta en Madrid.
Nos vemos en Madrid.

lunes, 3 de marzo de 2014

Loitando polo grao.... / Luchando por el grado.... Let's University


Na edición de hoxe de El País aparece un interesante artigo no que se analiza a situación das artísticas superiores. Visita a páxina, e pide aos teus amigos/as que tamén o fagan. Hai que convertela nun trending topic, para demostrar que existimos. Segue o elo, fai cadea... Let's University.


En la edición de Galicia de El País aparece un interesante artículo en el que se analiza la situación de las artísticas superiores. Visita la página, y pide a tus amigos/as que lo hagan. Hay que convertir la noticia en un trending topic, para demostrar que existimos. Sigue el enlace, haz cadena... Let's University.