jueves, 8 de diciembre de 2016

Novo Manifesto da Plataforma pola Integración das Ensinanzas Artístiscas Superiores no Sistema Universitario

MANIFESTO DECEMBRO DE 2016
(se compartes o noso manifesto, asina a nosa petición en change.org)

En xaneiro de 2012 unha sentenza do Tribunal Supremo invalidaba varios artigos do Real Decreto 1614/2009, de 26 de outubro, polo que se establecía a ordenación das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. Entre os fitos máis salientables da sentenza estaba o feito de que os títulos aos que conducen as ditas ensinanzas non poidan ser títulos de grao, ao ser esta unha titulación universitaria, pero tamén polo feito de que a LOE establecese nos artigos 54, 55, 56 e 57 que o alumnado que superase tales estudos obtería un título superior e non un título de grao. O RD 1614/2009 incumpría un principio básico pois unha Lei orgánica non pode ser modificada por unha norma inferior, tal que un Real Decreto.

A sentenza viña ademais a mostrar a precariedade normativa dos centros superiores de ensinanzas artísticas, feito que queda patente se consideramos que desde 2012 nin a administración educativa do Estado nin a das Comunidades Autónomas teñen desenvolvido normativas para poder facer fronte aos diversos retos que o RD1614/2009 presentaba, desde a promoción da autonomía nos ámbitos organizativo, pedagóxico ou económico, nin o fomento de programas de investigación consonte o Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, nin a formación específica do profesorado, cuestións estas últimas establecidas nos Reais decretos 630, 631, 632, 633, 634 e 635…, que desenvolven os contidos básicos das ensinanzas superiores de arte dramática, música, danza, deseño, artes plásticas (cerámica e vidro), e de conservación e restauración de bens culturais. En efecto, mesmo que se mantivese a denominación de “grao” para esas ensinanzas, seguirían sendo impartidas en centros que son equivalentes para os efectos da súa organización e funcionamento a institutos de educación secundaria, e idéntica equivalencia se aplica ao profesorado e ao alumnado deses centros.

Esa precariedade normativa aínda se manifestaba de forma máis contundente no feito de que o RD1614/2009 non establecese estudos de posgrao específicos para que o alumnado puidese completar o ciclo formativo (grao e posgrao) nos mesmos centros e en programas propios das ensinanzas artísticas superiores. En efecto, no seu artigo 10 o RD1614/2009 establecía que as Comunidades Autónomas fomentarían convenios coas universidades para organizar estudos de doutorado propios das ensinanzas artísticas, e convén salientar o feito de que se faga fincapé en estudos “propios das ensinanzas artísticas”, unha recomendación normativa que en ningún caso se puxo en marcha.

En realidade, o RD1614/2009, contiña tamén unha disposición especialmente preocupante, pois se no seu artigo 13 regulaba as “ensinanzas artísticas oficiais de Máster”, o Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (Boletín Oficial do Estado de 11 de febreiro de 2011), no seu artigo 6, que establece os requisitos de acceso aos ditos estudos, en ningún caso se contempla a posibilidade de acceder mediante o “máster en ensinanzas artísticas”, en tanto o único máster que se recoñece é o máster universitario. Nos dous apartados que contén o dito artigo 13 en ningún caso se contempla a posibilidade de acceder mediante titulacións equivalentes, pois o único título de máster que permite o acceso aos estudos de doutorado é o universitario.

Certamente nos últimos anos algunhas Comunidades Autónomas teñen desenvolvido iniciativas vinculadas coas ensinanzas artísticas superiores. Así se creou o Instituto Superior de Ensinanzas Artísticas da Comunidade Valenciana ou o Instituto Andaluz de Ensinanzas Artísticas Superiores, organismos que na práctica están funcionando como unidades de xestión e supervisión de centros educativos, pois carecen das competencias para facer fronte aos retos e desafíos que teñen diante os centros e as ensinanzas no seu proceso de integración no Espazo Europeo de Educación Superior. Similares problemas enfronta a Subdirección Xeral de Ensinanzas Artísticas Superiores da Comunidade de Madrid, atendendo ás competencias que se lle teñen atribuído desde o goberno da Comunidade. En realidade o que estas instancias acaban por facer é consumir importantes recursos públicos cos que se podería paliar a precariedade en infraestruturas, equipamentos e recursos que veñen padecendo os centros.

Nalgunhas Comunidades Autónomas tense tentado promover a figura da Universidade das Artes, pero semella que é unha opción finalmente desbotada polas propias administracións ao non poder superar tres problemas fundamentais: (1) o reducido número de alumnado e profesorado que cursa tales estudos e que sería similar ao dunha facultade universitaria de tamaño pequeno, (2) os elevados custos que suporía poñer en marcha unha universidade para un número tan reducido de usuarios, e (3) o feito de que a creación de universidades se ten que facer ao abeiro do establecido na Lei Orgánica de Universidades, sexas de artes ou politécnicas.

Cabería certamente promulgar unha Lei Orgánica das Ensinanzas Artísticas Superiores, mais na práctica esa Lei conduciría ao anterior escenario, á creación de universidades das artes para un número de usuarios tan reducido (nalgunhas Comunidades Autónomas inferior a 1.000) que as faría economicamente moi pouco sostibles. Por outra banda a dispersión xeográfica en Comunidades Autónomas como Andalucía ou Galicia sería unha eiva evidente para unha xestión coordinada en numerosos procesos.

Diante desa situación a única posibilidade, que é a que se ten adoptado na inmensa maioría dos países da nosa contorna xeográfica é a incorporación á universidade das ensinanzas artísticas superiores, algo que xa se estableceu na Lei Xeral de Educación de 1970 pero que non callou debido a circunstancias felizmente superadas. Porén, no Estado español todas as ensinanzas superiores acabaron por integrarse na universidade, e velaí temos os estudos belas artes, mariña civil, educación física ou relacións laborais. Máis recentemente mesmo os centros de formación do Ministerio de Defensa teñen adscrito as súas titulacións superiores ás universidades, e así a Escola Naval de Marín ofrece un título de grao adscrito á Universidade de Vigo.

A situación agrávase para os centros superiores e para as súas comunidades educativas se consideramos que nos últimos anos se están implantando ensinanzas artísticas superiores en centros privados, uns universitarios e outros que teñen subscrito convenio con universidades, en ocasións do estranxeiro. Así o Transforming Arts Institute de Madrid ofrece varios graos universitarios (fotografía, cinematografía, artes escénicas e belas artes) en convenio coa Universidad Rey Juan Carlos. Na súa propaganda este centro informa de que:

Desde la aprobación del Plan Bolonia, el Título de Grado universitario es el único reconocido oficialmente en la Unión Europea y es el requisito fundamental para poder convalidar materias, homologar los estudios y ejercer la docencia en instituciones públicas dentro del territorio comunitario con plenas garantías.

Na mesma dirección o Institute of the Arts de Barcelona ofrece titulacións de grao (Bachelor of Arts) e de master (Master of Arts) en diferentes especialidades artísticas co aval da Liverpool John Moores University, e outras universidades e centros privados ofrecen títulos de grao en música, deseño ou danza.

No caso de titulacións como Conservación e Restauración de Bens Culturais son as universidades públicas as que ofrecen esa mesma titulación, o que conduce a unha escolla preferente da opción universitaria dadas as vantaxes que implica (residencias, recursos, bolsas, continuidade de estudos, mobilidade…), ademais do prestixio social da institución e o lexítimo desexo dos pais e nais de escoller institucións coas maiores vantaxes. Como é evidente, ao non poder competir en igualdade de condicións, e malia contar cun profesorado altamente especializado e cualificado, as Escolas de Conservación e Restauración acaban por ser a última opción. 

Resulta sorprendente entón que non se teñan dado pasos para esa incorporación á universidade das ensinanzas artísticas superiores como se vén reclamando desde as Plataformas Galega e Estatal pola Incorporación das EEAASS á universidade, e que nunha campaña en change.org conseguiu sumar máis de 20.000 apoios en toda España. Unha incorporación que se pode construír mediante dúas alternativas: adscrición temporal que remate en integración, ou adscrición permanente sen integración.

O que pedimos desde a Plataforma Galega e desde a Plataforma Estatal, integrada por centros que aprobaron en Consello Escolar esa petición (dando así voz a toda a comunidade educativa), por sindicatos, e por asociacións profesionais e de alumnado, é que desde o Goberno do Estado e desde os das Comunidades Autónomas se poñan en marcha, de forma coordinada as medidas necesarias para que nun prazo non superior a seis meses as ensinanzas artísticas superiores se poidan adscribir á universidade se as comunidades dos centros educativos así o deciden, un proceso que debe ser promovido desde o goberno do Estado mediante unha norma básica e desenvolvido polas Comunidades Autónomas coa máxima dilixencia. Os elementos que debe conter esa norma básica deberían ser:

Os Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas poderán incorporarse ao sistema universitario mediante o correspondente convenio de adscrición a unha Universidade.

Os centros, a través das universidades a que estean adscritos, presentarán unha memoria por cada unha das titulacións que teñan implantadas, para os efectos da súa autorización, e a inscrición dos correspondentes títulos de grao no catálogo de títulos da Universidade que os presente.

Os centros adscritos, a través da Universidade de adscrición, poderán presentar memorias de verificación relativas a estudios específicos de posgrao (máster e doutorado), coa finalidade de posibilitar a formación investigadora do alumnado que conclúa os estudos de grao.

De acordo co establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, modificada pola Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, os centros adscritos adaptarán as súas normas de funcionamento á normativa universitaria, dotándose de todos aqueles documentos normativos que proceda e que haberán de ser aprobados polos órganos competentes da Universidade, e no seu caso polo departamento que na comunidade autónoma ostente as competencias en materia educativa, segundo se teña establecido no convenio de adscrición.

En tanto as Ensinanzas Artísticas Superiores son estratéxicas no desenvolvemento do sistema educativo e cultural, os procesos de ensinanza e aprendizaxe deben manter o carácter individualizado que neste momento posúen, polo que se garanten as actuais ratios profesorado/alumnado establecidas no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo.

Desde o momento da adscrición, de acordo coa Lei Orgánica 4/2007, o alumnado dos centros superiores adscritos terá a condición plena de alumnado universitario.

Para promover a optimización de medios e recursos atendendo aos principios de calidade, eficacia e eficiencia, e de acordo co mapa de centros e titulacións que resulte do proceso de adscrición, as administracións educativas poderán considerar centro educativo, para os efectos de organización, xestión e administración, a agrupación de centros públicos situados nun ámbito territorial determinado, tal e como se establece no artigo 107.5 da Lei Orgánica 2/2006, non modificado pola Lei Orgánica 8/2013.

Nos casos en que proceda, a administración educativa de cada Comunidade Autónoma arbitrará o proceso para establecer os cadros de persoal obxecto de adscrición en cada centro. En calquera caso, a adscrición non suporá perda de dereitos consolidados para o persoal docente e de administración e servizos.

No catálogo de áreas de coñecemento, haberá de considerarse a creación de aquelas que son propias das Ensinanzas Artísticas Superiores e que no existan no catálogo actual. Igualmente en cada centro se creará, como mínimo, un departamento específico para cada unha das áreas.

Aos efectos de facilitar a integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, e o desenvolvemento da actividade investigadora que lles é propia, así como de facilitar o desenvolvemento de liñas de investigación específicas nos centros e programas de doutorado, o profesorado poderá solicitar sexenios de investigación.

As comunidades autónomas, en colaboración cas universidades, favorecerán a creación de un número suficiente de grupos de investigación nos centros mediante convocatorias específicas.

Durante o período de adscrición as comunidades autónomas e as universidades poderán establecer, mediante o correspondente convenio, os acordos necesarios para a transferencia de persoal, infraestruturas, equipamentos e outros bens, así como os prazos para dotar aos centros dos medios e recursos que procedan en función da súa integración no Espazo Europeo de Educación Superior.

Finalmente, en tanto as Plataformas representan comunidades educativas que suman varios miles de persoas (pois non son unha asociación de directoras e directores de centros), pero tamén asociacións profesionais e sindicais, solicitamos estar presenten en cantas mesas, grupos ou equipos de traballo se creen para os efectos de formular medidas, normas educativas ou leis de educación. E así, ao tempo que reclamamos se poña en marcha de forma inmediata o proceso de adscrición, tamén propoñemos que na Lei de Educación que se promulgue no futuro inmediato se contemple en relación a estas ensinanzas unha disposicón adicional única:


As ensinanzas artísticas superiores de arte dramática, música, danza, deseño, artes plásticas (vidro e cerámica) e de conservación e restauración de bens culturais son universitarias, polo que os centros en que se imparten adscríbense á universidade, podendo integrarse na mesma nos termos previstos na lexislación aplicable. Corresponde ás Comunidades Autónomas e ás universidades do seu ámbito territorial de competencia a ordenación das mismas así como os procesos de verificación dos  títulos actuais. O goberno promulgará a norma básica que oriente e facilite a dita incorporación á universidade de títulos e centros.

viernes, 3 de junio de 2016

Para que Galicia non quede atrás, Universidade Xa! Nós non pedimos imposibles, pedimos o que é de xustiza, unha incorporación á universidade pactada e co maior grao de consenso. DIÁLOGO, que todo está inventado.Comunicado da Plataforma Galega pola integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade

Maio de 2016

En xaneiro de 2012 unha sentenza do Tribunal Supremo establecía que as ensinanzas artísticas superiores non podían conducir a unha titulación de grao, ao ser este un título que só poden outorgar as universidades. Aquela sentenza non só poñía en cuestión o feito de que títulos superiores equivalentes a un título universitario se impartisen en centros que funcionaban como institutos de secundaria, senón a imposibilidade de que os mesmos se puidesen integrar academicamente no Espazo Europeo da Educación Superior, e en consecuencia desenvolver as novas funcións que a normativa lles demandaba, desde o exercicio dunha maior autonomía que nunca chegou, ata a posta en marcha de programas de investigación nas áreas de coñecemento que lles son propias. Aquela sentencia do Tribunal Supremo, ademais de deixar sen título de grao a un gran número de alumnos e alumnas mostraba as disfuncións dunha organización académica tan inadecuada como obsoleta.

Coa consciencia de que a dita sentenza mostraba a necesidade de que as ensinanzas artísticas superiores precisaban dun novo modelo organizativo, desde o que promover a súa plena integración no Espazo Europeo da Educación Superior, constituíuse en Galicia unha Plataforma que desde 2012 vén reclamando a incorporación dos centros ao sistema universitario e reclamando das administracións educativas medidas efectivas nesa dirección, en tanto a incorporación á universidade das ensinanzas consideradas superiores pola LOE e pola LOMCE é unha constante que se vén aplicando en todo o Estado, como mostra o feito de que mesmo ensinanzas que se imparten en centros educativos do Ministerio de Defensa estean adscritas á universidade.

En todos estes anos a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mostrou unha posición contraria a esa posibilidade de adscrición, e mesmo deixou sen efecto a aplicación do regulado no Decreto 332/2009 que establecía que lle correspondía á Secretaría Xeral de Universidades “a coordinación e planificación das ensinanzas artísticas superiores que se impartan en centros non universitarios de Galicia no marco da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación” (Sic.). Unha medida certamente pioneira que quedou se efecto en Galicia, pero implementada noutras comunidades autónomas, como a de Madrid, pois na súa Dirección Xeral de Universidades e Investigación existe unha Subdirección Xeral de Ensinanzas Artísticas Superiores, para realizar as funcións de coordinación e planificación que en Galicia estaban previstas no citado Decreto 332/2009.

Chega agora a nova de que desde a Dirección Xeral de Universidades e Investigación da Comunidade de Madrid se vai promover a creación dunha Universidade das Artes para incorporar as ensinanzas artísticas superiores á universidade e para agrupar os centros superiores baixo un mesmo espazo organizativo. Con esta iniciativa, queda demostrado que non existen razóns académicas que impidan a incorporación das ensinanzas artísticas superiores á universidade, e que a reiterada negativa a considerar esa posibilidade, que o Partido Popular contemplaba no seu programa electoral de 2008, obedece a outras razóns e motivacións, que a Plataforma nunca chegou a coñecer.

Por todo o dito a Plataforma solicita unha vez máis da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a posta en marcha dun proceso que permita que os centros que imparten ensinanzas artísticas superiores, e que así o soliciten, se poidan adscribir á universidade no próximo curso escolar 2016-2017, e que igualmente se desenvolvan as liñas de traballo que máis abaixo se sinalan para lograr unha integración plena dos centros e das súas ensinanzas no Espazo Europeo da Educación Superior.

Os Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas poderán incorporarse ao sistema universitario mediante o correspondente convenio de adscrición a unha Universidade.

Os centros, a través das universidades a que estean adscritos, presentarán unha memoria por cada unha das titulacións que teñan implantadas ante a ACSUG, para os efectos da súa autorización, e a inscrición dos correspondentes títulos de grao no catálogo de títulos da Universidade que os presente.

Os centros adscritos, a través da Universidade de adscrición, poderán presentar memorias de verificación relativas a estudios específicos de posgrao (máster e doutorado), coa finalidade de posibilitar a formación investigadora do alumnado que conclúa os estudos de grao.

De acordo co establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, modificada pola Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, os centros adscritos adaptarán as súas normas de funcionamento á normativa universitaria, dotándose de todos aqueles documentos normativos que proceda e que haberán de ser aprobados polos órganos competentes da Universidade, e no seu caso polo departamento que na comunidade autónoma ostente as competencias en materia educativa, segundo se teña establecido no convenio de adscrición.

En tanto as Ensinanzas Artísticas Superiores son estratéxicas no desenvolvemento do sistema educativo e cultural, os procesos de ensinanza e aprendizaxe deben manter o carácter individualizado que neste momento posúen, polo que se garanten as actuais ratios profesorado/alumnado establecidas no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo.

Desde o momento da adscrición, de acordo coa Lei Orgánica 4/2007, o alumnado dos centros superiores adscritos terá a condición plena de alumnado universitario.

Para promover a optimización de medios e recursos atendendo aos principios de calidade, eficacia e eficiencia, e de acordo co mapa de centros e titulacións que resulte do proceso de adscrición, as administracións educativas poderán considerar centro educativo, para os efectos de organización, xestión e administración, a agrupación de centros públicos situados nun ámbito territorial determinado, tal e como se establece no artigo 107.5 da Lei Orgánica 2/2006, non modificado pola Lei Orgánica 8/2013.

Nos casos en que proceda, a administración educativa de cada Comunidade Autónoma arbitrará o proceso para establecer os cadros de persoal obxecto de adscrición en cada centro. En calquera caso, a adscrición non suporá perda de dereitos consolidados para o persoal docente e de administración e servizos.

No catálogo de áreas de coñecemento, haberá de considerarse a creación de aquelas que son propias das Ensinanzas Artísticas Superiores e que no existan no catálogo actual. Igualmente en cada centro se creará, como mínimo, un departamento específico para cada unha das áreas.

Aos efectos de facilitar a integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, e o desenvolvemento da actividade investigadora que lles é propia, así como de facilitar o desenvolvemento de liñas de investigación específicas nos centros e programas de doutorado, o profesorado poderá solicitar sexenios de investigación. A ACSUG establecerá un procedemento específico para atender este proceso.

As comunidades autónomas, en colaboración cas universidades, favorecerán a creación de un número suficiente de grupos de investigación nos centros mediante convocatorias específicas.

Durante o período de adscrición as comunidades autónomas e as universidades poderán establecer, mediante o correspondente convenio, os acordos necesarios para a transferencia de persoal, infraestruturas, equipamentos e outros bens, así como os prazos para dotar aos centros dos medios e recursos que procedan en función da súa integración no Espazo Europeo de Educación Superior.

Asemblea de alumnas  e alumnos do CSM de A Coruña
Asemblea de alumnas e alumnos do ECRBC de Galicia
Asociación de alumnos e alumnas do CSM de Vigo
Asociación de alumnos e alumnas da ESAD de Galicia
Asociación de titulados en estudos superiores de arte dramática de Galicia
Asemblea aberta de nais e pais pola Integración na Universidade das EEAASS
Asociación de Conservadores e Restauradores de España (ACRE)
Conservatorio Superior de Música de Vigo
Conservatorio Superior de Música de A Coruña
Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de Galicia
CIG Ensino, Confederación Intersindical Galega
Comisións Obreiras. Federación do Ensino de Galicia
FETE-UGT Galicia.
STEG, Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia

jueves, 28 de abril de 2016

Exito absoluto en Galicia da convocatoria Somos Universidade, feita polas Plataformas Galega e Estatal pola integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade

A xornada do 27 de abril foi un gran éxito, especialmente en Galicia, coa mobilización de alumnado, sindicatos do ensino, e diversos profesionais do campo artístico e cultural nas cidades de Pontevedra, A Coruña ou Vigo, onde se leu o Manifesto do 27 de abril e onde a prensa recolleu de forma notable o desenvolvemento da mesma. Mesmo deu lugar a que en diferentes cidades se comece a falar do Movemento 27 de abril. En Faro de Vigo, fomos portada, primeira páxina.

 

En Galicia temos moito traballo por diante. Queda por organizar adecuadamente o seguinte paso e substanciar os principios contidos na Declaración do 27 de novembro de 2015 para iniciar a adscrición neste memo ano.

En breve a Plataforma Galega celebrará unha xuntanza en Santiago de Compostela para organizar o traballo dos próximos meses, coa finalidade última de que o curso escolar 2016-2017 sexa o ano da adscrición.

A continuación fotos das concentracións, con enlaces a prensa no nome do centro:

martes, 12 de abril de 2016

A demanda de integración na Universidade chega ao Consello Escolar de Galicia

Organizacións sindicais como a CIG, CCOO e FETE-UGT, integradas na Platafforma pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade teñen solicitado a creación no Consello Escolar de Galicia dunha comisión de traballo que elabore un informe sobre o estado das ditas ensinanzas co actual marco organizativo propio da educación secundaria e as problemáticas diversas que impiden a súa plena integración no Espazo Europeo de Educación Superior. En termos xerais a solicitude das organizacións sindicais demanda:

(...) que se constitúa una comisión de persoas expertas que, con criterios científicos, académicos e pedagóxicos, e que demandando a opinión dos axentes do sector, analice, mesmo nunha perspectiva comparada atendendo a organización destes estudos noutros países do noso entorno, a oportunidade, posibilidade, utilidade, e mesmo conveniencia de que as ensinanzas artísticas superiores na Comunidade Autónoma de Galicia se adscriban á Universidade, ou se desenvolvan outros mecanismos para a súa organización como poida ser unha Universidade das Artes, presentando un informe no que se valoren e propoñan solucións para a integración efectiva destas ensinanzas no Espazo Europeo de Educación Superior, e para que as mesmas contemplen un ciclo completo de estudos de grao e posgrao. Propoñemos igualmente que o dito informe recolla a instancia administrativa que, no organigrama actual da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, se deba da supervisión das ditas ensinanzas e dos procesos que se desenvolvan para a súa mellora organizativa e académica. Instamos que o informe que deba elaborar esa comisión estea dispoñible para os efectos que proceda antes do remate do presente ano 2016.

Unha demanda que en definitiva vén situar o problema nos seus aspectos académicos, e lonxe da batalla política onde se tentou situar de forma absurda polas autoridades educativas. 

Unha boa nova para as demandas da Plataforma.  

jueves, 7 de abril de 2016

Somos Universidade. 27 de abril, día en defensa da incorporación das ensinanzas artísticas superiores á universidadeAs asembleas de alumnado, asociacións de alumnado, organizacións sindicais e colectivos profesionais agrupados na Plataforma pola Integración das EEAASS no Sistema Universitario, e na Plataforma Galega pola Integración na Universidade das EEAASS, convocan unha xornada de reivindicación en Galicia e en toda España o 27 de abril de 2016 e trasladan á sociedade o seguinte manifesto:

SOMOS UNIVERSIDADE

MANIFESTO DE ABRIL DE 2016
Diferentes asociacións, organizacións sindicais e profesionais, colectivos, foros e grupos de traballo agrupados arredor da Plataforma pola Integración das EEAASS no Sistema Universitario e da Plataforma Galega pola Integración na Universidade das EEAASS, convocan unha xornada de accións reivindicativas en toda España para demandar das administracións competentes a incorporación das Ensinanzas Artísticas Superiores á Universidade naqueles centros públicos de Ensinanzas Artísticas Superiores que así o demanden, reclamando ademais que ese proceso se inicie de forma inmediata no curso escolar 2016-2017.

As Plataformas entenden, á vista dos últimos acontecementos, que no actual Congreso das Deputadas e Deputados existe unha maioría favorable a esa medida, e valora moi positivamente que todas as forzas parlamentarias, coa excepción do Partido Popular e a abstención do Partido Nacionalista Vasco, se teñan pronunciado a favor da incorporación; pero tamén entenden que o proceso debe poñerse en marcha de forma inmediata, evitando que a creación de comisións e grupos de traballo se converta nunha manobra dilatoria, toda vez que os procesos de adscrición xa están previstos na lexislación vixente. Ao mesmo tempo lamentamos que o Partido Popular, que no seu programa electoral de 2008 reclamaba a incorporación das EEAASS á Universidade, renuncie agora a esa medida e se opoña a ela, por razóns nunca explicadas, aínda que entre elas poida estar a proliferación de títulos na Universidade privada.

As Plataformas valoran que os procesos que se teñen dado ata agora para xerar un novo marco para estas ensinanzas segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, como a creación de Institutos Superiores de Ensinanzas Artísticas, non deron os resultados que deberan na homologación efectiva destas ensinanzas no dito marco, teñen mostrado a súa ineficacia e supoñen un dispendio económico. De igual maneira, desde as Plataformas entendemos e así o temos exposto e razoado sen que se nos teña argumentado en contra, que solucións como as propostas, “universidades das artes” non son viables en case ningunha comunidade autónoma do Estado por carecer do volume de alumnado que xustifique a creación de novas estruturas universitarias. Por iso defendemos que a vía para lograr o pleno desenvolvemento destas ensinanzas e dos centros que as imparten, e que sexa posible nun prazo razoable de tempo, é a integración na Universidade, cos períodos de adscrición transitoria que en cada caso se contemplen.

Para iniciar este proceso demandamos que, desde as administracións, ben por iniciativa propia, ben a instancia do lexislativo, e co consenso da maioría parlamentaria estatal que apoia a adscrición, se elabore con carácter inmediato unha norma básica que unifique as diferentes interpretacións que da norma existente se están dando, toda vez que a actual xa permite que se inicien os procesos de adscrición. Entendemos que esta norma básica debe satisfacer as seguintes demandas:
 • Os Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas poderán incorporarse ao sistema universitario mediante o correspondente convenio de adscrición a unha Universidade. Segundo os casos, o convenio establecerá tamén o carácter transitorio da adscrición e a súa duración, cando esta teña carácter previo á plena integración. 
 • A adscrición dos Centros de Ensinanzas Artísticas Superiores ás universidades correspondentes realizarase atendendo a criterios xeográficos, académicos ou de tradición educativa. As administracións educativas, no uso das súas competencias sobre organización universitaria, disporán a vía que resulte máis idónea atendendo a estes criterios. 
 • Os centros, a través das universidades a que estean adscritos, presentarán unha memoria por cada unha das titulacións que teñan implantadas, ou en proceso de implantación, ante a axencia autonómica de calidade e acreditación, ou no seu defecto ante a ANECA, para os efectos da súa autorización, e a inscrición dos correspondentes títulos de grao no catálogo de títulos da Universidade que os presente. 
 •  Os centros adscritos, a través da Universidade de adscrición, poderán presentar memorias de verificación relativas a estudios específicos de posgrao (máster e doutorado), coa finalidade de posibilitar a formación investigadora do alumnado que conclúa os estudos de grao. 
 •  De acordo co establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, modificada pola Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril,  os centros adscritos adaptarán as súas normas de funcionamento á normativa universitaria, dotándose de todos aqueles documentos normativos que proceda e que haberán de ser aprobados polos órganos competentes da Universidade, e no seu caso polo departamento que na comunidade autónoma ostente as competencias en materia educativa, segundo se teña establecido no convenio de adscrición. 
 • En tanto as Ensinanzas Artísticas Superiores son estratéxicas no desenvolvemento do sistema educativo e cultural, os procesos de ensinanza e aprendizaxe deben manter o carácter individualizado que neste momento posúen, polo que se garanten as actuais ratios profesorado/alumnado establecidas no Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo. 
 • Desde o momento da adscrición, e de acordo co establecido na Lei Orgánica 4/2007, o alumnado dos centros superiores adscritos terá a condición plena de alumnado universitario. 
 • Durante o período de adscrición o procedemento de acceso ás ensinanzas adscritas seguirá as pautas establecidas nos reais decretos de referencia. 
 • Para promover a optimización de medios e recursos atendendo aos principios de calidade, eficacia e eficiencia, e de acordo co mapa de centros e titulacións que resulte do proceso de adscrición, as administracións educativas poderán considerar centro educativo, para os efectos de organización, xestión e administración, a agrupación de centros públicos situados nun ámbito territorial determinado, tal e como se establece no artigo 107.5 da Lei Orgánica  2/2006, non modificado pola Lei Orgánica 8/2013.   
 • Nos casos en que proceda, a administración educativa de cada Comunidade Autónoma arbitrará o proceso para establecer os cadros de persoal obxecto de adscrición en cada centro. 
 • En calquera caso, a adscrición non suporá perda de dereitos consolidados para o persoal docente e de administración e servizos. 
 • No catálogo de áreas de coñecemento, haberá de considerarse a creación de aquelas que son propias das Ensinanzas Artísticas Superiores e que no existan no catálogo actual. Igualmente en cada centro se creará, como mínimo, un departamento específico para cada unha das áreas. 
 • Aos efectos de facilitar a integración das Ensinanzas Artísticas Superiores no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía, e o desenvolvemento da actividade investigadora que lles é propia, así como de facilitar o desenvolvemento de liñas de investigación específicas nos centros e programas de doutorado, o profesorado poderá solicitar sexenios de investigación. A ANECA e as axencias autonómicas establecerán un procedemento específico para atender este proceso. 
 • As comunidades autónomas, en colaboración cas universidades, favorecerán a creación de un número suficiente de novos grupos de investigación nos centros mediante convocatorias específicas, coa finalidade de conformar unidades que poidan ser competitivas a medio prazo. 
 • Durante o período de adscrición as comunidades autónomas e as universidades poderán establecer, mediante o correspondente convenio, os acordos necesarios para a transferencia de persoal, infraestruturas, equipamentos e outros bens, así como os prazos para dotar aos centros dos medios e recursos que procedan en función da súa integración no Espazo Europeo de Educación Superior.